4 films directed by Jia Zhangke

Pickpocket (小武 | Xiao Wu)

Jia Zhangke, 1998, China

Still Life (San xia hao ren | 三峡好人)

Jia Zhangke, 2006, China

A Touch of Sin (天注定 | Tian zhu ding)

Jia Zhangke, 2013, China