1 films directed by Shekhar Kapur

Masoom (Innocent)

Shekhar Kapur, 1983, India