27 films directed by Agnès Varda

Varda by Agnès (Varda par Agnès)

Agnès Varda, 2019, France

The Vanishing Lion (Le lion volatil)

Agnès Varda, 2003, France

7p., cuis., s. de b., ... à saisir

Agnès Varda, 1984, France

Ulysse

Agnès Varda, 1983, France

Documenteur

Agnès Varda, 1981, France

Daguerréotypes

Agnès Varda, 1975, France

Cléo from 5 to 7 (Cléo de 5 à 7)

Agnès Varda, 1962, France

The Creatures (Les créatures)

Agnès Varda, 1966, France

Vagabond (Sans toit ni loi)

Agnès Varda, 1985, France

Mur Murs

Agnès Varda, 1981, France

Le bonheur

Agnès Varda, 1965, France

La Pointe Courte (La Pointe-Courte)

Agnès Varda, 1955, France

Elsa la rose

Agnès Varda, 1966, France

Jane B. par Agnès V.

Agnès Varda, 1988, France