31 films from Soviet Union

Jack Frost (Morozko)

Aleksandr Rou, 1964, Soviet Union

Miss Mend

Boris Barnet Fyodor Otsep, 1926, Soviet Union

Outskirts (Окраина)

Boris Barnet, 1933, Soviet Union

I Am Twenty (Mne dvadsat let)

Marlen Khutsiev, 1965, Soviet Union

Pirosmani (Пиросмани)

Giorgi Shengelaya, 1969, Soviet Union

Repentance (Monanieba)

Tengiz Abuladze, 1984, Soviet Union

Strike (Stachka)

Sergei Eisenstein, 1925, Soviet Union